Victory

Hotel Victory me 42 dhoma, sallë të konferencave, restoran dhe mjete përcjellëse ëshhtë i ndërtuar në stilin modern. Si hotel njashtu edhe parkingu kanë hapsinë të gjanë.. Shumica e mysafirëve janë ndërkombëtarë, por në sallë të konferencave mbahen edhe shumë takime e konferenca duke qenë njani prej hoteleve që ofron kushte shumë të mira dhe lirime për grupe prej 5% deri në 15 %.

Lexo më shumë

Fjalët kyçe: konferencë, parking, wifi, restoran

Lokacioni: Prishtinë, në regjioni: Prishtinë

Vlerëso24 vlerësime mes 3.92

Nuk ka asnjë koment


photo

Ngjarjet e ardhshme